pn-pt: 10:00 - 20:00

 

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING.PL | Wszystkie prawa zastrzeżone | 2020

UMÓW WIZYTĘ

REGULAMIN GABINETU PODOLOGICZNEGO AGNIESZKA RADŁO

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło, mieszczącym się w Katowicach, przy ul. Morawa 31.

2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

4. Samodzielnie dokonywać rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie, podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

6. W przypadku konieczności odwołania wizyty prosimy poinformować o nieobecności co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

7. Odwołanie wizyty na chwilę przed umówionym terminem jest traktowane jako nieobecność i w przypadku powtórzenia takich sytuacji kilkukrotnie dana osoba nie będzie ponownie umawiana na wizyty.

8. Podczas terapii pacjent zobowiązany jest do wykonywania zaleceń podologa prowadzącego terapię.

9. Brak stosowania się do zaleceń może skutkować niezadowalający efektem terapii bądź jego brakiem.

10. Pacjent rozpoczynając terapię zobowiązuje się przychodzić na umówione wizyty kontrolne we wskazanych odstępach czasu.

11. Przekładnie terminów wizyt w czasie trwania terapii może wpłynąć na finalny efekt terapii.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wizyty w Gabinecie Podologicznym Agnieszka Radło można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację od poniedziałku do piątku lub online przez Serwis Booksy.

3. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło poprosi o podanie następujących danych:
-imię i nazwisko;
-numer telefonu do kontaktu;

4. Na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o wizycie.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

1. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 10 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi pracownika gabinetu, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

2. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty z przyczyn niezależnych od specjalisty. W takim wypadku Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło zaproponuje nowy termin Wizyty.

3. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło.

§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi Podologiczne wykonywane w Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.

2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.

4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło dostępne są na stronie internetowej Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło www.podologiakatowice.pl oraz Serwisie Booksy.

§ 5. Płatność

1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło www.podologiakatowice.pl oraz serwisie Booksy.

2. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło udostępnia się następujące formy płatności:
a) Gotówka
b) Karta płatnicza
c)Bon podarunkowy

3. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@podologiakatowice.pl oraz w miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.

5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło.

4. Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

5. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Na obszarze Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.

3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu oraz cennika Gabinetu Podologicznego Agnieszka Radło.

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2022.

 

 

 

UMÓW WIZYTĘ